Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε επίτιμα και τακτικά.
Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να εκλεγούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ.:
  1. Αναγνωρισμένες προσωπικότητες της χώρας και/ή του εξωτερικό και
  2. Πρόσωπα, τα οποία έχουν συνδράμει σε αξιόλογο βαθμό τις επιδιώξεις της Λέσχης και/ή έχουν προσφέρει σημαντική βοήθεια για την υλοποίηση των σκοπών της.
Νέα μέλη της Λέσχης εκλέγονται μόνο φυσικά πρόσωπα όχι κατόπιν αιτήσεώς τους αλλά κατόπιν προσκλήσεως εκ μέρους του Δ.Σ. μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως της Λέσχης. Η διαδικασία επιλογής τους και οι προΰποθεσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο υποψηφίου μέλους είναι οι εξής:
  1. Να έχει συμπληρωθεί το 30ο έτος της ηλικίας του υποψήφιου μέλους
  2. Να έχει ήδη διοικήσει μια επιχείρηση ή να έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής και/ή Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας για τρία τουλάχιστον συνολικά χρόνια
  3. Η παραπάνω επιχείρηση ή εταιρεία να εμφανίζει κατά το χρόνο διοίκησής της από το υποψήφιο τακτικό μέλος συνδυασμένο κύκλο εργασιών ανερχόμενο ετησίως στο 1 (ένα) δις. Δρχ. Και προσωπικό τουλάχιστον 50 ατόμων.
Η διαδικασία επιλογής υποψηφίου τακτικού μέλους προΰποθέτει πρόταση 3 τακτικών μελών ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σχετική πρόταση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ενώ εξάλλου οι προτείνοντες οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία που τυχόν θα τους ζητηθεί για την διευκόλυνση της διαμόρφωσης κρίσεως από πλευράς του Δ.Σ. Το Συμβούλιο αφού εξετάσει τις προτάσεις και συγκεντρώσει τις αναγκαίες πληροφορίες, ετοιμάζει την εισήγησή του προς την Γενική Συνέλευση με ανάρτηση δελτίου που υπόκειται στην έγκριση της Συνελεύσεως.
Προνόμια Μελών – Υπηρεσίες προς τα Μέλη

Κλειστές Συναντήσεις

Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας διοργανώνει για τα μέλη της κλειστές συναντήσεις δικτύωσης και γνώσης, με καλεσμένους γνωστούς εκπροσώπους της πολιτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας

Περιφερειακές Επιχειρησιακές Ημερίδες

Σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και κατά τόπους οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, η Λέσχη Επιχειρηματικότητας διοργανώνει περιφερειακές επιχειρησιακές ημερίδες

Επιχειρηματικά Βραβεία Κούρος

Τα επιχειρηματικά βραβεία Κούρος αποτελούν τον παλαιότερο και γνωστότερο θεσμό επιβράβευσης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της τελετής και του δείπνου βράβευσης

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς, η Λέσχη Επιχειρηματικότητας διοργανώνει σχολές και εργαστήρια επιχειρηματικότητας, ηγεσίας, διοίκησης, εταιρικής διακυβέρνησης

Συνέδριο Επιχειρηματικότητας

Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, με προσκεκλημένους πολύ γνωστούς και καταξιωμένους διεθνείς και Έλληνες ομιλητές, προσφέροντας γνώσεις

Διεθνείς Συνεργασίες

Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας είναι σε διαρκή διαδικασία ανάπτυξης δεσμών με διεθνείς οργανισμούς επιχειρηματικότητας και με επιχειρηματίες με έδρα εκτός Ελλάδος, με σκοπό την συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων

Δικτύωση

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και συναντήσεων της Λέσχης, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουν εμπορικές και επιχειρηματικές γνωριμίες και συνεργασίες.